Projenin Makro İletişim Hedefleri

   • Sanayide ve ticarette verimliliği artırmak.
   • Birim maliyeti düşürmek, rekabetçiliği artırmak.
   • Aynı girdi kaynağıyla daha fazla ürün/hizmet sağlamak, istihdamı artırmak ve dolayısıyla işsizliği azaltmak.
   • Kaynak (su, enerji, hammadde vb.) tüketiminde verimliliğe özendirerek dışa bağımlılığı azaltmak ve sürdürülebilirliği güçlendirmek.
   • Sağlanan enerji tasarrufu ve düşen emisyonlar yoluyla iklim değişikliğiyle mücadelede etkinliği artırmak.
   • Verimlilik sağlayan
yüksek teknolojili, katma değerli ürünlerin tercih edilmesini artırmak.